رابطه بین سماجت رفتار و انگیزش تحصیلی با واماندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان رابطه بین سماجت رفتار و انگیزش تحصیلی با واماندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
رابطه بین سماجت رفتار و انگیزش تحصیلی با واماندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز

رابطه-بین-سماجت-رفتار-و-انگیزش-تحصیلی-با-واماندگی-تحصیلی-دانش-آموزان-مقطع-راهنمایی-شهر-شیرازتحقیق رابطه بین سماجت رفتار و انگیزش تحصیلی با واماندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی  شهر شیراز در حجم 118 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق
1.1    مقدمه    2
1.2    بيان مسئله    6
1.3    ضرورت هاي انجام تحقيق    8
1.4    اهداف تحقيق    9
1.4.1    هدف اصلی    9
1.4.2    اهداف اختصاصی    9
1.5    فرضيه های تحقیق    10
1.5.1    فرضیه اصلی    10
1.6    فرضیه های فرعی    10
1.7    تعاریف نظری مفاهیم    10
1.7.1    واماندگی تحصیلی    10
1.7.2    سماجت رفتار    11
1.7.1    انگیزش تحصیلی    12
1.8    تعاريف عملياتي مفاهیم و متغیرها    12
1.8.1    واماندگی تحصیلی    12
1.8.2    سماجت رويي    12
1.8.1    انگیزش تحصیلی    12
فصل  ادبیات و پیشینه تحقیق
2.1    مقدمه    14
2.2    واماندگی تحصیلی    14
2.2.1    تاريخچه مفهوم  واماندگی    16
2.2.2    مراحل واماندگی    17
2.2.2.1    ديدگاه مسلچ    17
2.2.2.2    ديدگاه پستونچي    18
2.2.2.3    مراحل واماندگی تحصیلی دانش آموزان از ديدگاه ساراسون    19
2.2.3    عوامل واماندگی تحصیلی    20
2.2.4    تعارض و ابهام نقش    21
2.2.4.1    گرانباري و كمباري نقش    21
2.2.5    نشانه هاي واماندگی تحصیلی    21
2.2.6    عوارض واماندگی تحصیلی    22
2.2.7    رويكرد هاي مختلف نسبت به واماندگی تحصیلی    22
2.2.7.1    رويكرد باليني    22
2.2.7.2    رويكرد روانشناختي- اجتماعي    23
2.2.7.3    رويكرد تبادلي چرنيس    23
2.2.7.3.1    مدل كاپنر    25
2.2.7.4    رويکرد ساختاري    25
2.2.7.4.1    سازمان آموزشی    26
2.2.7.4.2    جو سازمان آموزشی    27
2.2.7.4.2.1    تئوری سیستمهای اجتماعی و جو سازمان آموزشی    27
2.2.7.4.2.2    جو سازمانی و روابط سازمان آموزشی    28
2.2.7.4.3    ويژگيهاي مدرسه سالم    29
2.1    سماجت رفتار    29
2.1.1    تاریخچه ی سماجت رفتار    31
2.1.2    شاخص های سماجت رفتار    32
2.1.3    ویژگی های سماجت رفتار    32
2.1.4    پیامدهای سماجت رفتار    33
2.1.5    مکانیزمهای مداخلاتی سماجت رفتار در ارتباط بین استرس و بیماری    35
2.1.6    عوامل سماجت رفتار  روانشناختی    37
2.1.6.1    عوامل سرشتی    37
2.1.6.2    عوامل زیست شیمیایی    37
2.1.6.3    یادگیری    37
2.1.7    همبسته های سماجت رفتار    37
2.1.8    سلامت روان و سماجت رفتار    39
2.1.1    نظریه و دیدگاههای سماجت رفتار    41
2.1.2    انگیزش    42
2.1.3    عوامل موثر بر انگیزش    45
2.1.4    انگیزش درونی و بیرونی    47
2.1.5    رويكرد های انگيزش تحصیلی    49
2.1.5.1    رويكرد كلاسيك يا سنتي    50
2.1.5.2    رويكرونئوكلاسيك يا روابط انساني    50
2.1.5.3    رويكردهاي روانشناختي در زمينه انگيزش تحصیلی    51
2.1.5.3.1    نظریه لذت طلبي    51
2.1.5.3.2    نظريه عزايز    51
2.1.5.4    نظريه تقويت    52
2.1.5.5    نظريه شناخت    52
2.1.6    نظريه‌هاي انگيزش تحصیلی    53
2.1.6.1    نظريه‌هاي فعال‌سازي انگيزش    53
2.1.6.1.1    نظريه سلسله مراتب نيازها    53
2.1.6.1.2    نظريه دو جنبه‌اي انگيزش انسان (y,x)    55
2.1.6.1.3    نظريه دوعاملي انگيزشي    55
2.1.6.1.4    تئوري لذت‌گرايي مك‌كللند    56
2.1.6.1.5    نظريه نيازهاي زيستي، تعلق و رشد    57
2.1.6.2    نظريه‎هاي فرآيندي    57
2.1.6.2.1    نظريه انتظار و احتمال    58
2.1.6.2.2    نظريه برابري    59
2.1.6.2.3    نظريه هدف‎گذاري    59
2.1.6.2.4    نظريه تقويت و اصلاح رفتار    59
2.1.7    بررسي انگيزش تحصیلی    60
2.1.7.1    شکوفا شدن انگیزش تحصیلی    61
2.1.7.2    انگیزش تحصیلی در دانش آموزان    62
2.2    مدل پژوهش    63
2.3    پیشینه تحقیق    63
2.3.1    تحقیقات انجام شده داخل کشور    63
2.3.2    تحقیقات انجام شده خارج کشور    66
2.3.3    نتیجه گیری از پیشینه مطالعات انجام شده    67
فصل سوم روش تحقیق
3.1    مقدمه    69
3.2    روش تحقيق    69
3.3    فرضيه های تحقیق    69
3.3.1    فرضیه اصلی    69
3.4    فرضیه های فرعی    69
3.4.1    مدل فرضیات تحقیق    70
3.5    جامعه آماري    70
3.6    نمونه و روش نمونه گیری    70
3.7    روش گردآوري اطلاعات    70
3.8    ابزار گردآوري اطلاعات    71
3.8.1    پرسشنامه واماندگی تحصیلی    71
3.8.1.1    روایی و پایایی    71
3.9    پرسشنامه سماجت رفتار کوباسا (HS)    72
3.9.1.1    روایی و پایایی    72
3.9.2    پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (AMS)    72
3.9.2.1    روایی و پایایی    73
3.10    روش تجزيه و تحليل اطلاعات    73
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4.1    مقدمه    75
4.2    مشخصات جمعيت شناختي پاسخگويان    75
4.2.1    پايه تحصيلي    75
4.2.2    رشتۀ تحصیلی    76
4.3    آزمون فرضیه های پژوهش    77
4.3.1    فرضیه های فرعی    77
4.3.2    فرضيه اصلي    82
4.3.2.1    تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر (ضریب همبستگی چند متغیره)    82
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
5.1    نتیجه گیری    85
5.2    محدودیتهای پژوهش    91
5.3    پیشنهادات پژوهش    91
منابع  
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: انگیزش سماجت واماندگی

مطالب مرتبط

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت و انگیزش شغلی (فصل دوم)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف انگیزه وابستگی (فصل 2)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه ها ونظریات انگیزه پیشرفت (فصل 2)

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش شغلی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های انگیزش (فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم و ابعاد انگیزه وابستگی (فصل دوم)

تحقیق بررسی تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان

بررسي رابطه بين فعالیتهای فوق برنامه و انگیزش تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان شیراز

رابطه بین سماجت رفتار و انگیزش تحصیلی با واماندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز


مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم آموزش درس ریاضی (فصل دوم)

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی بیمارستان

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی یادگیری سازمانی (فصل 2 پایان نامه)

طرح توجیهی شستشو و دانه بندی شن و ماسه

تحقیق بنیادگرایی سلفی؛ روش شناسی معرفتی (روش شناسی فهم دین)

تحقیق بررسی روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری

پاورپوینت نقد و بررسی معماری فضای خانه آبشار ( اثر فرانک لوید رایت)

تحقیق بررسی علیت از دیدگاه شهید مطهری و ماکس پلانک

مبانی نظری وپیشینه پژوهش عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش امیدواری و امید به زندگی(فصل دوم)