بررسی نقش امضای الکترونیکی در کاهش جرایم تجارت الکترونیک

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان بررسی نقش امضای الکترونیکی در کاهش جرایم تجارت الکترونیک می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی نقش امضای الکترونیکی در کاهش جرایم تجارت الکترونیک

بررسی-نقش-امضای-الکترونیکی-در-کاهش-جرایم-تجارت-الکترونیک

دانلود تحقیق بررسی نقش امضای الکترونیکی در کاهش جرایم تجارت الکترونیک  در 14 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

قسمتهایی از متن:

چکيده
تجارت الکترونيک امروزه به عنوان شيوه جدیدی از مبادلات تجاری مبتنی بر  داده های الکترونيکی، جایگزین روش های سنتی شده و به سرعت در حال فراگير شدن است. امضای الکترونيکی از جمله راهکارهایی است که برای تضمين امنيت و ایجاد اعتبار اسناد و قراردادها و داده های الکترونيکی در تجارت الکترونيکی پيش بينی شده است. طبيعتاً متناسب با این تغييرات، جرایم مرتبط با امضای سنتی دچار دگرگونی هایی شده و جرایم متناسب با امضای الکترونيکی مطرح می شود. در مقاله حاضر امنيت مبادلات در فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین بسترهای تجارت الکترونيک از دریچه امضای الکترونيکی مورد توجه قرار گرفته است و به طور اجمالی به بيان تعریف، مزایا، روش ها، قابليت استناد پذیری این نوع امضا پرداخته شده است. با توجه به مطالب بيان شده در مقاله پيش رو به این نتيجه مي رسيم که امضای الکترونيکی برقرار کننده خدمات امنيتی متعددي بدین شرح است: خدمت امنيتی «تماميت »را توسط علامتی که بر روی امضای الکترونيکی درج  میشود برقرار می کند و «تصدیق هویت و سندیت و انکار ناپذیری»را با استفاده از گواهی الکترونيکی مورد استفاده درامضای الکترونيکی
و همچنين«محرمانه بودن» را توسط گواهی الکترونيکی و الگوریتم های رمزنگاری متقارن و نامتقارن ایجاد می کند تا جرایم مرتبط با امضای الکترونيکی به حداقل برسد. روش تحقيق مورد نظر، کتابخانه ای است و با استفاده از منابع روزآمد تهيه شده است.

مقدمه
این واقعيت که در تجارت الکترونيک تمام فعاليت های تجاری به صورت مجازی صورت می گيرد، موجب  میشود که لزوماً قراردادها و معاملات الکترونيکی از نظر قانون به رسميت شناخته شوند و از همان اعتبار لازم در فضای غيرالکترونيکی برخوردار باشند.
اصولاً هر عقدی با ایجاب و قبول طرفين آن منعقد می شود و فقط آنچه اهميت دارد این است که متعاملين بتوانند اراده انشایی خود را مبنی بر تشکيل عقد یا انجام معامله به طریقی به یکدیگر منتقل نمایند، به گونه ای که هر یک از طرفين معامله از اراده جدی طرف دیگر اطمينان حاصل نماید. پس همان گونه که قصد طرفين ممكن است به صورت کتبی، شفاهی ،لفظی یا عملی باشد، می توان گفت ایجاب و قبول در یک فضای مجازی و در قابل  دادههای الکترونيکی نيز از نظر حقوقی معتبر و لازم الاجراست؛ اما در تشکيل قراردادهای الکترونيکی و الزام آور دانستن آنها، باید به برخی  تفاوتها و ویژگی های خاص این گونه مبادلات در مقایسه با انواع کلاسيک آنها توجه کرد .یكي از مهمترین مباحث حقوقي تجارت الكترونيكي، بحث امنيت مبادلات الكترونيكي است .
در این مقاله پس از معرفی مختصر این اصول، امضای الکترونيکی را به عنوان عامل ایجاد امنيت در معاملات الکترونيکی به طور مفصل شرح خواهيم داد.

فهرست مطالب بررسی نقش امضای الکترونیکی در کاهش جرایم تجارت الکترونیک به شرح زیر می باشد:
چکیده
مقدمه
اصول مهم تجارت الکترونیک در کاهش جرم
امضای الکترونیکی
مزایای امضای الکترونیکی
تضمین تمامیت داده پیام
امکان استناد پذیری
غیرقابل انکار و تردید
دارا بودن مهر و زمان
سرعت و دقت
رازداری و محرمانگی
دسته بندی بر مبنای به کارگيری و عدم  بکارگيری رمز نگاری
امضاهای الکترونیکی غیرمبتنی بر رمز
روشهای رمزنگاری
نحوه اجرای يک امضای الکترونيکی مبتنی بر سيستم رمزنگاری نامتقارن
امضای الکترونيکی مطمئن
مرجع گواهی امضای الکترونيکی
نتیجه گیری
منابع