بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان

مطلب مورد نظری که هم اکنون مشاهد می کنید با عنوان بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان

بررسی-ارتباط-سنجي-ارگونومي--فرسودگي-شغلي-و-نگرش-حرفه-اي-معلمان

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان از سری تحقیق های رشته علوم تربیتی میباشد. این تحقیق با گرایش مدیریت آموزش در 145 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
مشکل بسياري از شرکت ها و مراكز آموزشي امروزي، مشکل نيروي انساني، و عدم کارايي مناسب اين نيروها در سازمانها مي باشد اين پژوهش براي تمامي صنايع ،شركتها ،سازمانها ومراكز آموزشي تهيه شده است و براي كمك به كميته هاي سلامت ، امنيت ، ناظران و مديران مي باشد تا با بكارگيري علم مطالعه كار يعني ارگونومي ،با فراهم كردن شرايط مناسب محيط كاري،طراحي محل كار،ابزار،وسايل،شغل وتطبيق كار با كاربر   از آسيبهاي عضلاني استخواني كاركنان جلوگيري وبهره وري، كيفيت، سلامت،ايمني،رضايت شغلي،كارايي واثربخشي،دقت،سرعت عمل را بالا ببرد. رعايت ملاحظات ارگونومي در محل كار منجر به نگرش مثبت حرفه اي معلمان وكاركنان ميگردد واز افزايش هزينه ها ،خستگي(ذهني،جسمي،فكري)،  استرس،فشار(جسمي، رواني)، تنيدگي، فرسودگي شغلي، تحليل رفتگي شغلي، ياس وناميدي،احساس پوچي،انزجاروبيزاري ازارباب رجوع، اعتياد،بيخوابي، مرخص يهاي استعلاجي ، درخواست مرخصي بدون حقوق، بيماري،نقل وانتقالات، تقاضاي بازخريد ، بازنشستگي زودتر از موعد،غيبت ،رهايي وفرار،ترك خدمت  معلمان و اکثر جوامع شغلي جلوگيري مي کند. در اين پژوهش بر آن بوديم که به اين هدف برسيم که آيا بين   ارگونومي محل كار ،فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان  دبيرستانهاي دولتي شهر شيراز در سال تحصيلي1392رابطه اي وجود دارد يا خير.در اين راستا نمونه آماري تحقيق (385 نفر) به طور تصادفي بادر نظر گرفتن جامعه آماري معلمين (5141نفر) ازميان( 648) مدرسه شهر شيراز انتخاب شدند .تحقيق حاضر ، يك تحقيق كاربردي توصيفي و غير آزمايشي مي باشد.  براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي كتابخانه اي و اينترنتي و روش ميداني استفاده گرديد. و براي  جمع آوري اطلاعات واندازه گيري متغيرها از سه پرسشنامه استاندارد 46 سوالي ارگونومي ، 18 سوالي فرسودگي شغلي (مزلاچ)و 18 سوالي نگرش حرفه اي استفاده  گرديد.براي توصيف داده ها از جدول فراواني، درصد و ميانگين استفاده  شده است. محاسبات آماري اين تحقيق با استفاده از نرم  افزار ها SPSS و EXCELانجام گرفت واز اين طريق به تجزيه و تحليل داده ها ورابطه ها پرداختيم و به اين نتيجه رسيديم که بين ارگونومي محيط كار بانگرش حرفه اي معلمان  رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد و بين ارگونومي محيط كار با فرسودگي شغلي رابطه منفي و مستقيمي وجود دارد. بين نگرش حرفه اي معلمان با فرسودگي شغلي آنها يک رابطه منفي و مستقيمي وجود دارد.

مقدمه
   تدريس حرفه اي پيچيده و داراي ابعاد متعددي است. معلمان براي داشتن انرژي و اشتياق به کار نيازمند نگرش حرفه اي نسبت به شغلشان مي باشند.يکي از اهداف تعليم و تربيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است و نتايج فعاليت هاي آموزشي معلمان در پيامدهاي تحصيلي دانش آموزان است. پژوهش ها نشان داده است که پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ارتباط نزديكي با نگرش حرفه اي معلمان دارد كه آن نيز به نوبة خود از ويژگي ها، باورها و عقايد معلمان دربارة تواناي يهاي حرفه ايشان تأثير مي پذيرد از سوي ديگر احساس تعهد معلم مي تواند عملكرد شغلي و كيفيت آموزشي را تعيين كند و معلم متعهد به عنوان اساسي ترين مؤلفة موفقيت مدرسه شناخته مي رشود براساس مطالعات براون  ، آنفارا و رانسي  در مدارسي که كارآيي بالا دارند و انتظارات معلمان از دانش آموزان بيشتر و احساس تعاون بين همكاران قويتر است، معلمان نسبت به شغلشان افتخار مي كنند، با والدين و انجمن اوليا و مربيان ارتباط قويتري دارند و از احساس كارآمدي بالاتري برخوردارند. مطالعات والسترم و لوئيس  (2008؛ به نقل از مك.كوچ و كلبرت  2006:8) نشان مي دهد كه فراهم كردن فرصت هاي بزرگ تر براي فعاليت هاي مشاركتي معلمان به منظور رسيدن به اهداف اصلاحي تعليم و تربيت حائز اهميت بسيار است. پژوهش ها نشان داده است كه نگرش حرفه اي معلمان است كه ارتباط نيرومندي با موفقيت دانش آموزان دارد اين متغير به عنوان يكي از كارآمدترين ابعاد آموزشي از مسائل مختلفي تأثير پذير است يكي از اين ابعاد تحليل رفتگي شغلي مي باشد. شرايط حاکم بر محيطي که ما کارهاي خود را در آن انجام مي دهيم برعملکرد شغلي تأثير بسزايي دارد. اگر محيط و شرايط کار بسيار گرم، پر سر و صدا، دورافتاده، ساعات کاري زياد و نامنظم، استرسزا، فشار زياد فيزيکي بر بدن و... باشد ، به عملکرد شغلي افراد آسيب وارد خواهد نمود. در مجموع، شرايط فيزيکي و عوامل روانشناختي کار در ميزان بهره وري و عملکرد شغلي مؤثر بوده و هرگونه نقص، پيامدهاي منفي زيادي را براي بهره وري، انگيز هها و مهارتهاي نيروي انساني به همراه خواهد داشت(مهداد،49:1381)
يکي از مفاهيمي که در سالهاي اخير توجه انديشمندان علوم رفتاري و مديريت را به خود معطوف ساخته، از رمق افتادن، بيحالي، سستي و رخوت متصدي شغل است که اصطلاحاً فرسودگي شغلي  ناميده مي شود که نهايتا منجر به تحليل رفتگي شغلي مي شود.(ساعتچي،136:1380)
فرسودگي اصطلاحي است که جهت توصيف تغييرات منفي در نگرش، روحيه و رفتار افراد در مواجهه با فشارزاهاي شغلي به کار برده مي شود. در اين پديده، فرد از لحاظ هيجاني دچار خستگي گرديده، نگرش و احساسات منفي نسبت به سازمان پيدا ميکند و به تدريج احساس کاهش کفايت در ايفاي وظايفش مي نمايد. عارضه فرسودگي نوعاً يک اختلال رواني نيست ولي به آهستگي در طول زمان توسعه يافته و ممکن است واقعاً تبديل به يک ناتواني رواني و تحليل رفتگي شغلي مي گردد ، به طوري که برخي از صاحبنظران، تحليل رفتگي شغلي را در رده اختلالات انطباقي در راهنماي تشخيصي، آماري اختلالات رواني طبقه بندي مي نمايند (مالاچ،2:1994)
معلمان به دليل نوع شغل خود  و تكراري بودن فرآيند كاري خود از جمله اقشاري محسوب مي شوند كه به صورت فراوان دچار فرسودگي شغلي مي شوند در نتيجه مطالعات شغلي آنها مي تواند كمك شاياني به بهبود وضعيت آنها در مورد شغلشان داشته باشد.متغير ديگري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد ارگونومي  مي باشد. در يک قرن گذشته، پيشرفت دانش و تکنولوژي موجب رشد گسترده اقتصادي در غالب کشورهاي صنعتي شده است. امروزه، ثروت مادي به طور اساسي حاصل به کار بستن دانش فني و بيش از هر چيز ديگر، ثمره کاربردآگاهي ها در زمينه علم و فن است. در اين مفهوم، آنچه در رابطه با پيشرفت اجتماعي همراه با رشد مستمر اقتصادي اهميت پيدا مي کند، تطبيق دادن دانش فني با نياز استفاده کنندگان اين دانش و شرايط فرهنگي، اجتماعي و فيزيکي موجود در کاربرد آن است. بسياري از شواهد به ويژه در کشورهاي در حال رشد صنعتي نشان داده است که فقدان تناسب ميان تکنولوژي و استفاده کننده آن در محيطي که تکنولوژي در آن بکار گرفته مي شود، نتايج منفي از قبيل پايين بودن سطح و کيفيت توليد و بالا بودن ميزان جراحات و حوادث ناشي از کار را سبب شده است  بسياري از اين گونه مشکلات در محيط کار با توسل به شيوه هاي ارگونوميکس  از ميان برداشته مي شود. ارگونومي به منظور گرفتن حداکثر تکنولوژي، تامين رفاه کارکنان و استفاده توأم با کارآيي از تأسيسات توليدي و خدماتي در جهت تحقق بخشيدن به توليد بالاتر، بهبود وضع بهداشتي، حفظ سلامتي و تحصيل رضايت در محيط کار مورد استفاده قرار مي گيرد(ساعتچجي،162:1380)ارگونومي عبارت است از مطالعه علمي انسان ها در ارتباط با محيط کارشان. ارگونومي دانش جواني است که در افزايش بهره وري و بالا بردن سطح تندرستي کارکنان نقش به سزايي دارد. ارگونومي رابطه متقابل انسان، محيط و ماشين و ابزارآلات را بررسي مي کند و در پي بهينه نمودن تناسب آنها با يکديگر است. ارگونومي به سنجش و ارزيابي توانمندي انساني مي پردازد و بدين ترتيب مهندسان و طراحان را در هر چه متناسب تر ساختن سيستم ها و فرآيندها با ويژگي هاي انساني، ياري مي دهد. متأسفانه نگرش سنتي مديريت براي پاسخگويي به مسايلي از قبيل طراحي محيط کار، حفاظت از نيروي کار، بهبود بازدهي و بهره وري نيروي کار، کاهش مصرف انرژي، افزايش سرعت و دقت و ايمني و کاهش ميزان حوادث ناشي از کار، در بازار پر رقابت و جهاني کنوني به شدت ناکافي است و لازم است مديران سازمان هاي امروزي تجديد نظر کلي در اين امور به عمل آورند و به ارگونومي بيش از پيش بها دهند(مردوخي،1375).در اين پژوهش بر آن هستيم كه اين سه متغير را مورد بررسي قرار دهيم و تأثيرات و ارتباط آنها با يكديگرا را مورد بررسي قرار دهيم.

فهرست مطالب بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان به صورت زیر می باشد:
چکیده
فصل اول كليات
مقدمه                                           
1-2 بيان مسئله                                            
1-3  اهميت وضرورت پژوهش                                  
1-4 فرضيات پژوهش                                    
1-4-1 فرضيه اصلي                              
1-4-2 فرضيات فرعي                                
1-5 سؤالات  تحقي                                        
1-5-1 سوال اصلي                                       
1-5-2 سوالات فرعي                                       
1-6 تعاريف نظري و عملياتي متغيرها                               
1-6-1 تعاريف نظري                                
1-6-2 تعاريف عملياتي                                 
فصل دوم -  ادبيات تحقيق
مقدمه                                           
الف:چارچوب نظري تحقيق                                   
2-1 فرسودگي شغلي                                      
2-2   رويكرد هاي مختلف نسبت به فرسودگي شغلي                     
2-2-1  رويكرد باليني                                      
2-2-2 رويكرد روانشناختي- اجتماعي                                
2-2-3 رو يكرد تبادلي چرنيس                               
2-3 مدل كاپنر                                          
2-4  رويکرد ساختاري                                      
2-5  مراحل فرسودگي شغلي                                  
2-5-1 ديدگاه ماسلاچ                                   
2-5-2 ديدگاه پستونچي                                     
2-5-3 مراحل  فرسودگي شغلي معلمان  از ديدگاه ساراسون                   
2-6  عوامل فرسودگي شغلي                                
2-7  نشانه هاي فرسودگي شغلي                              
2-8 عوارض فرسودگي شغلي                                   
2-9  استرس شغلي                                      
2-9-1 منابع استرس شغلي                                    
2-9-2 ارتباط استرس شغلي با فرسودگي شغلي                            
2-10 چگونگي پيدايش فرسودگي شغلي                            
 2-10-1  شخصيت فرد و فرسودگي شغلي                             
2-10-2  فرسودگي شغلي و شغل آموزگاري                            
2-11  فشار رواني                                        
2-11-1   آثار تخريبي فشار رواني در تدريس                             
2-11-2 راههاي كاهش فشار رواني معلمان                               
2-12 ارگونومي                                        
2-13 تاريخچه ارگونومي                                                                      
2-14 رويكرد هاي جديد در ارگونومي                               
2-14-1 تعريف سيستم                                     
2-14-2 ارگونومي و سيستم كار                                 
2-14-3 ارگونومي سخت افزار                                 
2-14-4 ارگونومي محيطي                                   
2-14-5 ارگونومي شناختي (نرم افزار)                           
2-14-6 ماكرو ارگونومي                                      
2-14-7 ماكروارگونومي و ساختار سازمان                             
2-14-8 ارگونومي و كيفيت                                     
2-15 ارگونومي مشاركتي                                     
2-16 شاخه هاي دانش ارگونومي                                   
2-17 چگونگي اجراي ارگونومي                                 
2-18  طراحي يك پست كار                                    
2-19 نگرش حرفه اي                                       
2-20 تأثير نگرش حرفه اي بر عملكرد دبيران                            
2-20-1  تدريس به منزله مؤلفه اي هنري                                
2-20-2  تقويت ويژگي پژوهندگي در معلم                              
2-20-3  توجه به تربيت، آموزش و بازآموزي معلم                           
2-21  انواع آموزش در توسعه استانداردهاي آموزشي و نگرش حرفه اي معلمان       
ب:پيشينه و مدل تحليلي تحقيق                                   
2-1 پيشينه داخلي                                         
2-2 پيشينه خارجي                                       
2-3 مدل تحليلي تحقيق بر اساس فرضيات          
2-4 مدل تحليلي تحقيق بر اساس متغير هاي ميانجي        
فصل سوم:روش تحقيق
مقدمه                                             
3-1 روش تحقيق                                    
3-2 جامعه  آماري                                      
3-3 نمونه آماري                                       
3-4 ابزار و روشهاي جمع‌آوري اطلاعات                          
3-4-1 پرسشنامه                                         
3-4-2روايايي و پاپايي پرسشنامه ها                               
3-5-  روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون‌هاي آماري مورد استفاده                 
1-3-5  شيوه تحليل داد ه ها                                      
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها  
مقدمه                                              
4-1 آمار توصيفي                                  
4-2 آمار استنباطي                                  
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
مقدمه         
5-1 نتيجه گيري         
5-2 بحث وبرسي               
5-3 پيشنهادات كلي                                    
5-4 پيشنهادات براي تحقيقات آتي                             
5-5 محدوديتها          
منابع و مراجع
مقالات ،نشريات،پايان نامه ها    124   
منابع لاتين            
پيوستها (پرسشنامه ها)
چکيده لاتين
عنوان لاتين


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: پایان نامه ارگونومي تحقیق نگرش حرفه اي تحليل رفتگي شغلي آسيبهاي عضلاني استخواني( MSD) ديدگاه پستونچي ديدگاه ساراسون عوامل فرسودگي شغلي منابع استرس شغلي فرسودگي شغلي و شغل آموزگاري تاريخچه ارگونومي

مطالب مرتبط

بررسی ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان


مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سود ثبات و پایداری سود (فصل 2)

بررسی بهبود عملکرد اقتصادی با استفاده از عناصر سرمایه اجتماعی درسازمانهای مبتنی بر علم و تکنولوژی

بررسی روش های نوین در مدیریت مصرف بارهای صنعتی

مدیریت دانش

بررسی تورم در جامعه ایران

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق نظام‌های مالیاتی (فصل دوم پایان نامه)

مدیریت بحران

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

تحقیق بررسی تاثیر آموزش آموزه های دینی بر سلامت روان دانش آموزان